Succesvolle projecten van Kaalo Nederland

Stichting Kaalo Nederland is zeer actief in de deelstaat Puntland. Zo zijn woningen en scholen gebouwd en waterputten geslagen. Kustbewoners en andere inwoners leerden vis te zien als onderdeel van hun voedingspakket. De projecten kwamen tot stand met financiële hulp van onder meer Wilde Ganzen, Hivos, NCDO, Impulsis en Oxfam Novib. De uitvoering lag in handen van Kaalo Nederland en lokale partners. Hieronder een overzicht.

2007 – Basisschool in Budunbuto
In Budunbuto zorgde Kaalo Nederland, samen met haar lokale partner, het Ministerie van Onderwijs van Puntland en de dorpsraad van Budunbuto voor een basisschool. Overdag krijgen hier 240 kinderen les en ’s avonds krijgen vrouwen er alfabetiseringsonderwijs en ander elementair onderwijs.

2007 – Vrouwen in het bestuur van Puntland
In de Somalische cultuur zijn vrouwen economisch afhankelijk van hun man. Dit project voorziet in het emanciperen van vrouwen door selectie, opleiding en training van vrouwen, creëren van draagvlak onder mannen, installatie van vrouwen in bestaande besturen en stimuleren van vrouwen een organisatie te starten en te besturen. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de lokale partner, Puntland State University en de gemeente Garowe.

2008 – Resource Centrum en bibliotheek
Een van de grotere projecten was het opzetten van een Community College. Dit project biedt vaardigheidstrainingen aan op het gebied van business administration, IT en public administration, financial planning en management. Door het toenemende aantal studenten ontstond meer vraag naar lesboeken en ander educatief materiaal en was er behoefte aan een Resource Centrum en een aangepaste leeromgeving. Puntland State University en Kaalo Nederland bouwden het Resource Centrum en een bibliotheek, waarin wordt voorzien in lesmateriaal en andere hulpmiddelen.

2009 – Basisschool in Caananayaskax
De 320 leerlingen van de basisschool in Caananayaskax kregen les in kleine hutten en waren dringend toe aan een schoolgebouw. Bovendien had de school een tekort aan leermiddelen. In samenwerking met de lokale partner is een nieuwe school met acht klassen gebouwd. Inclusief schoolmeubilair.
2008 en 2009 – Woningen voor ontheemde families in Budunbuto De tsunami in 2004 beroofde veel inwoners van het dorp Budunbuto van hun hutten en vee. Velen kwamen terecht in een vluchtelingenkamp. Kaalo Nederland heeft in totaal 24 ontheemde families voorzien van een eenvoudig huis. Hierdoor hebben 84 volwassenen – vooral vrouwen en hun kinderen – onderdak gevonden. Het project heeft veel publiciteit gekregen, zowel in Somalië als in Nederland.

2009 tot 2011 – Vijf onderwijsprojecten
1. School voor gehandicapte kinderen in Garowe
Kinderen met een geestelijke of een lichamelijke handicap gaan in Puntland nauwelijks naar school. Kaalo Nederland wil deze kinderen hun waardigheid en een toekomst geven met een school waar zij naast ‘gewone’ lessen, ook fysiotherapie en speciale begeleiding krijgen.
2. Basisschool in Dheganle
De ouderraad van Dheganle en onze lokale partner geven aan dat de meeste inwoners in Dheganle analfabeet zijn en er geen school is voor de kinderen van 142 families. Kaalo Nederland heeft in samenwerking met NGO Kaalo Garowe een basisschool gebouwd. Het Ministerie van Onderwijs in Puntland heeft de garantie gegeven dat de school de middelen krijgt om te blijven voortbestaan.                        3. Middelbare school in Dangorayo. Ongeveer 390 kinderen bezoeken de basisschool in Dangorayo. Kaalo Nederland biedt deze kinderen een vervolgopleiding en daarmee een toekomst dankzij de gebouwde middelbare school met vijf klaslokalen. De minister van Onderwijs van Puntland heeft gezorgd voor schoolmateriaal en betaalt de docenten.
4. Middelbare school in Godob Jiraan
Op verzoek van de ouderraad, NGO Kaalo Somalië en het Ministerie van Onderwijs in Puntland heeft Kaalo Nederland een middelbare school gebouwd met vijf klaslokalen, een kantoor en een vergaderzaal.
5. Basisschool in Birtadheer
Uit gesprekken met onderzoek de ouders in Birtadheer en met NGO Kaalo Puntland en het Puntland Development Research Center (PDRC) in Garowe bleek dat Birtadheer in totaal 680 inwoners telt zonder basiseducatie. Kaalo Nederland realiseerde een schoolgebouw waar 240 kinderen basisonderwijs kunnen volgen. ’s Avonds maken circa 110 analfabete volwassen vrouwen gebruik van de leslokalen.

2010 – Campagne tegen vrouwenbesnijdenis
Al sinds de jaren 70 gaan er in Puntland stemmen op om vrouwenbesnijdenis te verbieden. Hoewel de ingreep in deze regio inmiddels officieel illegaal is, wordt zij nog altijd uitgevoerd. Verschillende internationale organisaties ontwikkelden of ondersteunden daarom activiteiten. Kaalo Nederland organiseerde onder andere een workshop in het kader van het Gender Based Violence, een initiatief van Oxfam Novib. Kaalo Nederland wil vrouwenbesnijdenis tegengaan door vergroting van kennis en bewustzijn onder de bevolking. In 2010 is hiervoor een pilotcampagne van start gegaan. De pilot is na een succesvolle uitvoering overgedragen aan lokale partners.

2011 – Voorbereiding visserijproject in Eyl
Puntland ligt aan de Indische Oceaan, die zo veel vis bevat dat de vangst, naast de inwoners van kustplaats Eyl, ook die van hoofdstad Garowe van voedsel kan voorzien. Maar vis is niet populair in Puntland. Door het ontbreken van koeling en zonder kennis van methodes van bewerking moet de vis direct worden geconsumeerd. Een groot deel wordt bedorven weggegooid. Vis kan voor de inwoners van Eyl een bron van eiwitrijk en gevarieerd voedsel vormen en werkgelegenheid bieden. Dat is belangrijk in een plaats als Eyl met 30.000 inwoners waar 85% werkloos is. Speerpunt van Kaalo Nederland in 2010 en 2011 was daarom het creëren van faciliteiten om vis te koelen en te verwerken. Dit project is primair gericht op het scheppen van werkgelegenheid en het voor consumptie beschikbaar maken van grote hoeveelheden vis. Daarmee wil Kaalo Nederland bijdragen aan eerlijk werk en werkgelegenheid.

2012/2013 – Schoon drinkwater voor Budunbuto
In 2011 is Puntland getroffen door de ergste droogte sinds 1951. Om in Budunbuto de grootste nood te lenigen heeft Kaalo Nederland samen met Wilde Ganzen en Aqua for All de opvang en het transport van regenwater gerealiseerd via – deels ondergrondse – kanalen naar een centraal verzamelreservoir, een berkad. Hier wordt het water opgeslagen voor verdere distributie. De waterreservoirs van gemiddeld 20 x 8 x 4 m = 640 m2 staan op vier plaatsen en 750 families profiteren van deze voorzieningen. SamSamWater heeft is technisch en hydrologisch advies gegeven over het opvangen en opslaan van regenwater en over de winning van ondiep grondwater. Door de positieve ervaringen met het systeem voor duurzame winning van schoon drinkwater is het ook toepasbaar op andere locaties.

2012 tot 2014 – Visserijcoöperatie in Eyl
Samen met de in de Eyl Fishing Association, een organisatie van vissers heeft Kaalo Nederland met Nederlandse overheidssteun een pilotproject uitgevoerd om de kleine ambachtelijke visserij in de regio te stimuleren en te professionaliseren. Zo zijn er ondermeer koelinstallaties geplaatst. Na opleiding van vissers en visverwerkers is een lokale visserijcoöperatie gesticht, met werk voor 58 mannen en vrouwen. De nadruk ligt op verhoging van de kwaliteit, productiviteit en vermarkting. De visverwerking helpt bij de bestrijding van de alom heersende armoede en voorziet de regio van de nodige proteïnen. Deze nieuwe industrie biedt bovendien perspectieven voor visexport naar nabijgelegen landen. Met het project is een structuur opgezet, die zal leiden tot maximaal gebruik van de potentie van de lokale visserij. Dat resulteert in een grotere bijdrage aan de lokale economie en biedt een respectabel alternatief voor de piraterij.

2015/2016 – Fish in the Village
Somaliërs aan de kust kennen vis als een rijke bron van proteïnen, in het binnenland wordt vis gezien als bederfelijke waar. De afgelopen jaren heeft The Hodan Fish met steun van Kaalo Nederland een educatieve voorlichtingscampagne gevoerd in de zes dorpen op de weg van kustplaats Eyl naar hoofdstad Garowe. Dorpelingen maakten kennis met vis als een gezonde, toegankelijke en betaalbare bron van voedsel. In de dorpen is koelapparatuur geplaatst, bestaande uit vriezers met zonnepanelen. De dorpsoudsten die verantwoordelijk zijn voor de lokale orde, beheren deze apparatuur. Dankzij dit stimuleringsproject staat intussen bij steeds meer dorpsbewoners vis op het menu.

2016 tot 2018 – Educatief jongerencentrum in Garowe
Het nieuwe educatief jongerencentrum The City, the Centre and the Youth is voor jongeren in en rond Garowe een inspirerende, lerende omgeving waar ze elkaar ontmoeten en stimuleren. Het centrum biedt perspectief aan jongens en meisjes die anders kansloos zouden zijn. Een tweede doel is het tegengaan dat jongeren stappen in valkuilen van criminaliteit, radicalisering, terrorisme of de gevaarlijke oversteek naar Europa.

2017/2018 – Tweede visserijproject
Door de droogte in Somalië is 85% van de nationale veestapel verloren gegaan. Dit leidt tot een massale trek van nomadische veehouders zonder vee naar grotere dorpen en steden op zoek naar werk, vaak een zinloze zoektocht. Najaar 2017 is stichting Kaalo Nederland daarom begonnen met een tweede visserijproject, gericht op omscholing van voormalige veehouders tot vissers. Deze pilot biedt werk aan de leden van twintig nomadenfamilies.

2018 – Schoon water in het vluchtelingenkamp Shabeele en het installeren van vijf toiletten
In 2018 is het gelukt! De financiering, het vervoer en het plaatsen van de toiletten en de waterpompen. Tijdens een feestelijke opening werden duurzame flesjes water uigedeeld en kon iedereen uit kamp Shabeele onder regie van de getrainde vrouwen hun schoon drinkwater pompen. Het is een groot succes. Kaalo Nederland hoopt financiering te vinden voor meer waterpompen om zo de rijen iets minder lang te maken.

2018/2019 – Zonnepanelen voor het jongerencentrum

Stand van zaken: Project geschreven, goedgekeurd door Wilde Ganzen, bezig met fondswerven.

2019 – Vakgerichte trainingen voor de vrouwen in kamp Shabeele

De naam van het project: Shabeele Skills Square. Stand van zaken: Project geschreven, goedgekeurd door Wilde Ganzen, bezig met fondswerven

 

Scroll to Top